Innovatiesubsidie – derde tranche

Het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/ Flevoland (EWT) ondersteunt schoolbesturen en scholen op het gebied van scholing, uitwisseling en kennisdeling. Vanuit het actieplan ‘Kiezen voor Technologie’ heeft het EWT de afgelopen jaren verscheidene innovatieprojecten binnen schoolbesturen en scholen gesubsidieerd. Ook in het nieuwe actieplan ‘Kiezen voor Technologie 2017-2020’ is er voor schoolbesturen en scholen subsidie beschikbaar voor nieuwe of bestaande ‘innovatieve ontwikkelingen’.

U kunt nu een subsidieaanvraag voor een innovatieve ontwikkeling indienen. Er is voor het schooljaar 2019/2020 € 68.000,- beschikbaar. Wilt u met uw schoolbestuur in aanmerking komen voor deze subsidie, houdt u dan rekening met de volgende voorwaarden:

 • Schoolbesturen uit de regio Noord-Holland/ Flevoland kunnen de subsidie eenmalig
  aanvragen;
 • Het moet echt gaan over een vernieuwende ontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een andere aanpak, een vernieuwend lesprogramma. Een boeiende samenwerking met externe partijen. Kortom het loskomen van gebaande paden.
 • De subsidie is niet bedoeld voor uitsluitend de aanschaf van materialen of inrichting van bijv. technieklokalen. Ook niet voor alleen maar professionalisering van leerkrachten. Of het invoeren van een nieuwe methode of een reeds bestaand onderwijsprogramma. Het moet duidelijk gaan over een innovatieve ontwikkeling op bestuurs- dan wel schoolniveau;
 • De ontwikkeling moet een relatie hebben met Onderzoekend en Ontwerpend Leren;
 • Uit de aanvraag moet duidelijk blijken dat er zoveel mogelijk sprake is van:
  – een aanpak over meerdere jaren;
  – relatie met W&T, dus Onderzoekend en Ontwerpend Leren;
  – een combinatie van onderzoek, overheid, onderwijs en opleiding;
  – de positie/rol van de leerkrachten moet helder beschreven zijn;
  – te behalen resultaten: het traject moet iets opleveren;
  – kennisdeling en/of publicatie.
 • De aanvraag beschikt over een heldere begroting, waarbij er sprake dient te zijn van cofinanciering (10%). Dit mag in uren en/of financiële middelen.

Aanvragen

Procedure

 • Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen, waarbij gelet wordt op:
  – het innovatieve karakter van de aanvraag;
  – het voldoen aan de 21ste vaardigheden;
  – kwalitatieve- en kwantitatieve opbrengsten en hoe deze te delen;
  – een realistische begroting; het toe te kennen budget is afhankelijk van begroting en de mate van cofinanciering.
 • Indien de aanvraag niet volledig is, dan krijgt de aanvrager de kans om binnen 14 dagen aanvullende info te verstrekken.

Toegekend?

Indien de subsidie wordt toegekend, wordt er een beschikking afgegeven en wordt het volledige toegekende subsidiebedrag overgemaakt op de rekening van het bestuur. Wanneer de som van alle goedgekeurde aanvragen boven de € 68.000, – komt, worden de aanvragen naar rato gesubsidieerd. Over de inzet van de subsidiemiddelen moet verantwoording worden afgelegd. Indien hieraan niet wordt voldaan kan de subsidie teruggevorderd worden.

 

Download hier bovenstaande informatie en hier het aanvraagformulier.