Innovatiesubsidie – tweede tranche

Het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/ Flevoland (EWT)
ondersteunt schoolbesturen en scholen op het gebied van scholing, uitwisseling en kennisdeling. Vanuit het actieplan ‘Kiezen voor Technologie’ heeft het EWT de afgelopen jaren verscheidene innovatieprojecten binnen schoolbesturen en scholen gesubsidieerd. Ook in het nieuwe actieplan ‘Kiezen voor Technologie 2017-2020’ is er voor schoolbesturen en scholen subsidie beschikbaar voor nieuwe of bestaande ‘innovatieve ontwikkelingen’.

Subsidieaanvraag indienen

U kunt nu een subsidieaanvraag voor een innovatieve ontwikkeling indienen. Per innovatieaanvraag is er maximaal € 30.000,- beschikbaar. Wilt u met uw schoolbestuur in aanmerking komen voor deze subsidie, houdt u dan rekening met de volgende voorwaarden:

 • Schoolbesturen uit de regio Noord-Holland/ Flevoland kunnen de subsidie eenmalig
  aanvragen;
 • Schoolbesturen hebben W&T opgenomen in de beleidsplannen;
 • Uit de aanvraag moet duidelijk blijken dat er zoveel mogelijk sprake is van:
  – een aanpak over meerdere jaren;
  – een geïntegreerde aanpak: W&T is inhoudelijk gekoppeld aan overige vakgebieden; 
  – een combinatie van onderzoek, overheid, onderwijs en opleiding; 
  – de positie/rol van de leerkrachten moet helder beschreven zijn;
  – een samenwerking met EWT-partners;
  – te behalen resultaten: het traject moet iets opleveren;
  – kennisdeling en/of publicatie
 • De aanvraag beschikt over een heldere begroting, waarbij er sprake dient te zijn van co-financiering (10%). Dit mag in uren en/of financiële middelen.

Aanvragen

Procedure

 • Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen, waarbij gelet wordt op:
  – relatie W&T; 
  – er moet echt sprake zijn van een ‘innovatieve’ ontwikkeling of een vervolg zijn op een innovatieve ontwikkeling;
  – relatie 21ste vaardigheden;
  – kwalitatieve- en kwantitatieve opbrengsten en hoe deze te delen;
  – een realistische begroting; het toe te kennen budget is afhankelijk van begroting en de mate van cofinanciering
 • Indien de aanvraag niet volledig is, dan krijgt de aanvrager de kans om binnen 14 dagen aanvullende info te verstrekken.

Indien de subsidie wordt toegekend, wordt er een beschikking afgegeven en wordt het volledige toegekende subsidiebedrag overgemaakt op de rekening van het bestuur. Wanneer de som van alle goedgekeurde aanvragen boven de € 111.000,– komt, worden de aanvragen naar rato gesubsidieerd.Over de inzet van de subsidiemiddelen moet verantwoording worden afgelegd. Indien hieraan niet wordt voldaan kan de subsidie teruggevorderd worden.

Download hier bovenstaande informatie en hier het aanvraagformulier.