Innovatiesubsidie

Het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/ Flevoland (EWT) ondersteunt schoolbesturen en scholen op het gebied van scholing, uitwisseling en kennisdeling. Vanuit het actieplan ‘Kiezen voor Technologie’ heeft het EWT de afgelopen jaren verscheidene innovatieprojecten binnen schoolbesturen en scholen gesubsidieerd. Ook in het nieuwe actieplan ‘Kiezen voor Technologie 2017-2020’ is er voor schoolbesturen en scholen subsidie beschikbaar voor nieuwe of bestaande ‘innovatieve ontwikkelingen’.

Subsidieaanvraag indienen

U kunt nu een subsidieaanvraag voor een innovatieve ontwikkeling indienen.
Er is voor het schooljaar 2017/2018 € 150.000,- beschikbaar. Per innovatieaanvraag is er maximaal € 30.000,- beschikbaar. Wilt u met uw schoolbestuur in aanmerking komen voor deze subsidie, houdt u dan rekening met de volgende voorwaarden:

 • Schoolbesturen uit de regio Noord-Holland/ Flevoland kunnen de subsidie eenmalig
  aanvragen;
 • Schoolbesturen die reeds bij het EWT zijn aangehaakt komen in aanmerking voor subsidie;
 • Uit de aanvraag moet duidelijk blijken dat er sprake is van:
  – een aanpak over meerdere jaren;
  – een geïntegreerde aanpak: W&T is inhoudelijk gekoppeld aan overige vakgebieden;
  – een combinatie van onderzoek, overheid, onderwijs en opleiding;
  – professionalisering van leerkrachten;
  – een samenwerking met EWT-partners;
  – te behalen resultaten: het traject moet iets opleveren;
  – kennisdeling en/of publicatie
 • De aanvraag beschikt over een heldere begroting, waarbij er sprake dient te zijn van co-financiering. Dit mag in uren en/of financiële middelen.

Aanvragen

Procedure

Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen, waarbij gelet wordt op:

 • relatie W&T;
  – relatie 21ste vaardigheden;
  – kwalitatieve- en kwantitatieve opbrengsten en hoe deze te delen;
  – een realistische begroting; het toe te kennen budget is afhankelijk van begroting en de mate van cofinanciering.
 • Indien de aanvraag niet volledig is, dan krijgt de aanvrager de kans om binnen 14 dagen aanvullende info te verstrekken.
 • De definitieve beslissing wordt op na 1 maart 2018 bekend gemaakt.

Indien de subsidie wordt toegekend, wordt er een overeenkomst opgesteld tussen het school-bestuur en het EWT. Wanneer de overeenkomst is getekend door beide partijen, wordt 80% van de subsidie overgemaakt op de rekening van het bestuur. De overige 20% wordt overgemaakt wanneer alle afspraken in de overeenkomst zijn nagekomen. Wanneer de som van alle goed-gekeurde aanvragen boven de € 150.000,– komt, worden de aanvragen naar rato gesubsidieerd.

Download hier bovenstaande informatie en hier het aanvraagformulier.