Netwerk SKO West-Friesland

De afgelopen jaren hebben een aantal scholen van de SKO West-Friesland gekozen voor de invoering van ‘wetenschap en techniek’, door deel te nemen aan het Programma VTB. Veel leerkrachten volgden scholing op dit gebied en er werden materialen aangeschaft zoals bijvoorbeeld de Techniektorens en het VBTA-materiaal, dat in eerste instantie door de techniekcoaches werd aangeboden en nu door de scholen zelfstandig wordt voortgezet. Deze middelen worden regelmatig ingezet om het onderwijs in ‘wetenschap en techniek’ vorm te geven.

Er is in onze samenleving een grote behoefte aan meer kennis en vaardigheden op het gebied van wetenschap en techniek in brede zin, maar vooral ook aan denkvaardigheden, probleemoplossende kwaliteiten en het vermogen om te kunnen redeneren op wetenschappelijk niveau.

Uit onderzoek blijkt dat wetenschap en techniek in de praktijk helpt bij het verbeteren van het aanbod voor minder goed presterende leerlingen maar ook kinderen met uitzonderlijke cognitieve talenten worden hierdoor uitgedaagd. Daarnaast geeft het een extra impuls aan het reken- en taalonderwijs.

Via een gericht aanbod vanuit ‘wetenschap en techniek’ kunnen een aantal specifieke vaardigheden verder ontwikkeld worden bij kinderen. Wij denken daarbij aan:

  • Leren vanuit verwondering en bewondering
  • Het ontwikkelen van een onderzoekende houding
  • Het gericht en gedetailleerd kunnen waarnemen
  • Het kunnen opzetten van een onderzoek, uitvoeren, verwerken en de opbrengst en/of conclusie presenteren

De SKO West-Friesland wil vanuit haar Strategisch Beleid de volgende activiteiten onder-nemen:

  • Versterking van het aanbod voor wetenschap en techniek;
  • Uitwisselen van informatie en voorbeelden van ‘good practice’ via het bestaande netwerk op bestuursniveau;
  • Oriëntatie op scholen en/of bedrijven, die zich kenmerken door opleiding voor en/of het benutten van wetenschap en techniek;
  • Aansluiting zoeken bij het Masterplan ‘Ruimte voor Talent, Ruimte voor Wetenschap en techniek’ door participatie in het Platform Bèta.

Inmiddels is er een netwerk ‘wetenschap en techniek’ actief, waarbij de basisschool St. Wulfram zich openstelt als vindplaatsschool en zijn er een achttal volgscholen. Dit netwerk staat onder leiding van Wim de Haan, techniekcoördinator, en hij verzorgt jaarlijks een aantal bijeenkomsten waar uitwisseling van kennis en ervaring plaatsvindt. Het netwerk krijgt  externe ondersteuning door Edith Louman, docent aan de iPabo.

Artikel
Techniekcoördinator Wim de Haan van netwerkschool de St. Wulfram gaat in dit artikel in op wat Wetenschap & Techniek nu precies is, waarom het zo belangrijk is en wat er binnen het netwerk allemaal georganiseerd wordt op dit vlak.

De Gouw: Wetenschap & Techniek