The eye of the beholder

The eye of the beholder: naar een brede en werkzame definitie van wetenschap en techniek bij leerkrachten in het primair onderwijs. In de opvattingen van (aankomende) leerkrachten basisonderwijs over wetenschap en techniekonderwijs lijkt steeds weer dat zij dit domein begrijpen als een speelveld van voornamelijk bètavakken en (mechanisch‐)technische expertise. Deze smalle definitie van wetenschap en techniek maakt dat veel (aankomende) leerkrachten zich incompetent voelen het onderwijs in deze domeinen overtuigend te verzorgen. Dit rapportverslag gaat in op het onderzoek waarin is uitgegaan van drie diversiteitperspectieven die kansrijk zijn voor een verbreding van wetenschap en techniek in het primair onderwijs: het genderperspectief, het prestatieperspectief, en het taalontwikkelingperspectief. Vanuit deze perspectieven kan gepleit worden voor het stimuleren van wetenschap en techniekonderwijs naar meisjes, kinderen die bijzonder laag of hoog presteren, en kinderen met andere etnische achtergronden en daarmee gepaard gaande taal‐ en begripsontwikkeling.

Download