Centrum Brein & Leren Vrije Universiteit Amsterdam

Het Centrum Brein & Leren van de VU is een research, kennis en expertisecentrum. Het is een van de zes Talentenkracht centra en wordt geleid door prof. Jelle Jolles. Het centrum richt zich vooral op leren en ontplooiing vanuit neuropsychologisch en cognitief perspectief.

Samenwerking met de onderwijspraktijk

Het centrum werkt al jaren samen met onderwijsinstellingen in basis-,voortgezet- en hoger onderwijs. Wij voeren onderwijsinnovatieprojecten uit binnen scholen en scholenkoepels. Deze leiden tot innovatief leermateriaal en lesmethoden. Daarbij ligt de nadruk op het kind en zijn cognitieve én non-cognitieve vaardigheden. ie brengen we in relatie tot schoolprestaties, leermotivatie en ontplooiing. Wij verzorgen workshops en lezingen op scholen en begeleiden onderwijsprofessionals die zich richten op onderwijsinnovatie.

Kerndoelen

De omgeving – dus school, leraar, ouder, buurt – schept de voorwaarden voor de talentontwikkeling van de leerling. Ook biologische factoren zoals slaap, stress, voeding, sekseverschillen en hersenrijping zijn daarvoor belangrijk. Wij brengen kennis en expertise over die door school en ouder kan worden gebruikt voor verbeteren van schools presteren, leermotivatie en ontplooiing.

Projecten van Centrum Brein & Leren op gebied van W&T

• BreinPlein: een set van materialen en procedures waarmee leerlingen worden gestimuleerd in wetenschappelijke nieuwsgierigheid, denken en redeneren;
• DenkBeeld: materiaal en een lessenserie waarmee het ‘buiten de box denken’ en creatief denken worden gestimuleerd;
• Leer Het Brein Kennen: een lesmethode waarmee aandacht, concentratie en zelfinzicht/zelf-regulatie worden ondersteund;
• Nieuwsgierigheid. Een project naar de waarde die leraren toekennen aan ‘het nieuwsgierige kind’;
• Mentale modellen. Deelprojecten naar methoden waarmee het ‘verbeelden’, de verwondering, de fantasie, het voorstellingsvermogen worden gestimuleerd;
• Individuele verschillen. Deelprojecten gericht op het belang van jongens-meisjes verschillen, biopsychologische verschillen, verschillen in cognitieve stimulatie, en sociale verschillen.

Contact

Vrije Universiteit, Prof E.M. Meijerslaan 2
1183 AV Amstelveen
Informatie:
prof Jelle Jolles
j.jolles@vu.nl
020 – 59 888 59
www.jellejolles.nl en www.hersenenenleren.nl