Unieke regionale aanpak Techniekpact succesvol

Twee jaar na de ondertekening van het Nationaal Techniekpact 2020 hebben bedrijfsleven, onderwijs en overheid in regio’s elkaar rond techniek gevonden. Dat is de conclusie die ministers Kamp en Bussemaker en staatssecretaris Dekker trekken tijdens de jaarconferentie op 15 juni van het Techniekpact. Duizenden bedrijven zijn betrokken bij het verbeteren van de beeldvorming van de technische sector bij jongeren en het opleiden en behouden van technici via publiek private samenwerkingen en sectorplannen. Binnen de publiek-private samenwerkingsverbanden heeft het bedrijfsleven ruim 100 miljoen euro geïnvesteerd. De positieve trend van meer instroom in bètatechniek opleidingen zet zich dan ook door. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage en monitor van het Techniekpact, die werd overhandigt aan minister Kamp.

“Binnen het Techniekpact hebben partijen de handen ineen geslagen en we zien nu dat partijen hun verantwoording nemen om gezamenlijk te werken aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt”, aldus Doekle Terpstra, aanjager van het Techniekpact. “Onze unieke aanpak is dus succesvol. Veel acties uit het Techniekpact vergen echter een lange adem. De uitdaging voor de komende jaren is om de ingezette weg te verduurzamen.”

Meer werk maken van techniek

Om te zorgen voor voldoende en goed opgeleid technisch personeel, werkt het kabinet samen met het onderwijs en bedrijven aan hogere instroom van techniekstudenten in het onderwijs, aan betere aansluiting van studie naar werk en aan het stimuleren van vakmanschap. Mede door deze samenwerking is het aandeel instromende bètastudenten aan de universiteit in de afgelopen tien jaar gestegen van 26 procent naar 35 procent. Het afgelopen studiejaar stroomde zo 19.123 studenten het universitaire technische onderwijs in. In het hbo is het aandeel technische studenten gegroeid van 18 procent naar 22 procent; 21.507 studenten per jaar. Daarnaast komt de arbeidsmarkt voor technische beroepen meer in balans, al zijn er nog steeds 28.000 openstaande vacatures voor bijvoorbeeld elektromonteurs en cybercrime specialisten.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken: “Voor bedrijven zijn vakbekwame technici onmisbaar. Zeker nu de economie aantrekt, blijft het van belang dat mensen vaker kiezen voor techniek. Met het Techniekpact slagen we er samen met het onderwijs en bedrijfsleven steeds beter in om mensen op te leiden voor technische beroepen. Er blijft desalniettemin werk aan de winkel.” De bewindspersoon vervolgt: “Nog steeds zijn er meer dan 28.000 openstaande vacatures voor technisch geschoold personeel. Voor de meer dan 600.000 werkzoekenden bieden die potentiële werkplekken concrete kansen.”

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs: “De inspanningen om meer leerlingen en studenten voor bètatechische studies te laten kiezen werpen zijn vruchten af. Goed om te zien dat ook het aantal meisjes en vrouwen dat voor techniek kiest toeneemt.  Maar we zijn er nog niet. Ik zie het als het huiswerk van de overheid en het bedrijfsleven om daar de komende jaren nog een flinke impuls aan  te geven. We moeten er voor zorgen dat de studenten die kiezen voor een technische studie daarna ook een baan in de techniek vinden anders laten we teveel bèta-/technisch en ICT-talent onbenut.”

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs: “Het is belangrijk om kinderen vroeg uit te dagen om techniek leuk te vinden. Leerlingen zijn al jong nieuwsgierig en dat moet je stimuleren. Dat kan als je  al op de basisschool spelenderwijs begint en er voor zorgt dat je op de middelbare school de interesse voor techniek vasthoudt. Je ziet ook al resultaten: leerlingen in het voortgezet onderwijs kiezen steeds vaker voor een bèta profiel. In het VWO zit dit percentage op 62%.”

Focus nodig op nieuwe banen van morgen

De resultaten na twee jaar Techniekpact zijn bemoedigend maar aandacht is nodig voor het dreigende tekort aan techniekdocenten, de doorontwikkeling en verduurzaming van publiek private samenwerkingsverbanden zoals Centra voor innovatief vakmanschap en Centres of expertise en het nog altijd lage aandeel van meisjes en vrouwen in de techniek. Daarnaast ligt in veel technische sectoren de focus sterk op de knelpunten op de arbeidsmarkt van vandaag. Met de kennis van alle technologische ontwikkelingen is het urgent dat er nu stappen gezet worden voor het ontstaan van de nieuwe banen van morgen. Daarom wordt actief de verbinding gelegd met de Human Capital Agenda van de Topsectoren en de actieagenda Smart Industry.

Bron: Techniekpact