Schoolbesturen

Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

“We spreken leerkrachten zo meer aan op hun vak” Leerkrachten ontwerpen onderwijsarrangementen, waarin kinderen in een betekenisvolle context 21ste-eeuwse vaardigheden en een onderzoekende houding ontwikkelen. Dat is de ambitie van de Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO). Koen Oosterbaan, bestuurder van de SKO, staat stil bij de waaromvraag en vertelt wat de stichting doet…

Netwerk SKO West-Friesland

De afgelopen jaren hebben een aantal scholen van de SKO West-Friesland gekozen voor de invoering van ‘wetenschap en techniek’, door deel te nemen aan het Programma VTB. Veel leerkrachten volgden scholing op dit gebied en er werden materialen aangeschaft zoals bijvoorbeeld de Techniektorens en het VBTA-materiaal, dat in eerste instantie door de techniekcoaches werd aangeboden…

Schoolbestuur Agora

PLG’s Bij Agora werken wij op veel terreinen samen in Professionele Leergemeenschappen, de PLG’s. Binnen PLG organiseren we professionele ontmoetingen waarbij specialisten op een bepaald terrein samenwerken en samen leren. De vraagstukken die een PLG aan de orde stelt, vinden we in de dagelijkse praktijk; daar waar de professional in het werk tegenaan loopt. Met…

RKBS Bernardus van Bockxmeer School

Een school van nu, kijkend naar de wereld van morgen De BvB is een moderne katholieke school in de wereld van nu, kijkend naar de wereld van morgen. Een veilige leeromgeving met een open, informeel karakter waar iedereen er toe doet en uniek is met respect voor de ander. Het is ons doel om leerlingen…

Schoolbestuur STAIJ

In de vindplaats Wetenschap en Techniek staat de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren centraal. Expertise wordt ontwikkeld en gedeeld binnen het schoolbestuur STAIJ. We vervlechten onderwijs ontwerpen, onderzoek doen en professionaliseren met elkaar. STAIJ brede inspiratiemiddag Op 28 november vond de STAIJ brede inspiratiemiddag plaats met het thema ‘Vindplaats onderzoekend en ontwerpend leren’. Zie…