Publicaties

Verwondering en ontwikkeling: de toekomst van het wetenschap- en techniekonderwijs

Auteur:
René Onclin

Jong geleerd is oud gedaan. Onze maatschappij heeft grote behoefte aan geschoolde mensen op het gebied van wetenschap en technologie en het is dus belangrijk om kinderen hier al vroeg mee in aanraking te brengen. Dit artikel geeft de situatie van 2009 weer en bikt voorzichtig vooruit naar de toekomst.

Download

Voorbereiding op Lesgeven in Wetenschap en Techniek op de Basisschool

Auteur:
Ed van den Berg, Expertisecentrum Wetenschap en Techniek Noord-Holland en Flevoland

Dit verslag is een referentiekader voor de Pabo’s die zijn aangesloten bij het EWT om de eigen W&T curricula kritisch te bekijken en te versterken. Daarnaast bevat het document een visie op het vak W&T in de basisschool, beschrijft het welke kennis en vaardigheden nodig zijn om basisschool W&T verantwoord te geven en geeft het een visie en richtlijnen voor W&T vak en vakdidactiek op de Pabo.

Download

Vorm geven aan Wetenschap en Techniek: Montessori, Dalton, E.G.O. en OGO

Auteur:
Werkgroep W&T basisonderwijs: Ed van den Berg (UVA, HvA), Els van der Houwen (IPABO), Paul Ruis (EWT), Mirjam Stefels (HvA), Paul Valenkamp (Artis), Remy Wilshaus (HvA), Marijke van Zelst (HvA)

Wanneer leerlingen leren om zelf kritische vragen te stellen en om zelf dingen te onderzoeken, ontdekken zij de wereld om hen heen en kunnen ze daar een beeld over opbouwen. Hierin spelen leerkrachten een sleutelrol en zijn belangrijk bij de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en houding van leerlingen waar het gaat om (natuur)wetenschap en techniek. Dit werkdocument bevat handvatten voor de conceptuele en praktische uitwerking van W&T in de praktijken van basisscholen en lerarenopleidingen. Dat gebeurt vanuit het pedagogisch-didactisch perspectief van vier onderwijsconcepten. Daarnaast is er een uitwerking vanuit het perspectief van een buitenschoolse educatieve setting waar veel basisscholen gebruik van maken, Artis Educatie.

Download

Techniek op de PABO

Auteur:
Expertisecentrum Wetenschap & Techniek Noord-Holland in samenwerking met Programma VTB, PABO EHvA, PABO Almere en Hogeschool IPABO

Techniek heeft de afgelopen jaren een eigen plek gekregen op de pabo’s in de regio Almere-Amsterdam. Docenten en studenten hebben er hard aan gewerkt om dit vorm te geven. Resultaat is dat studenten en docenten een positiever beeld kregen van techniek: techniek is eigenlijk overal en niet beperkt tot proefjes in een laboratorium. Pabo-studenten krijgen voortaan op de PABO EHvA, de IPABO en de PABO Almere de mogelijkheid om ervaringen op te doen met techniekopdrachten. Wat blijkt? Al doende groeit hun enthousiasme. De toekomstige leerkrachten zijn er klaar voor. De competenties die zij ontwikkelen op de pabo, stellen hen in staat zelf onderzoek uit te voeren, een kritische en wetenschappelijke houding te bevorderen en hun kennis van wetenschap en techniek te vergroten. Bovenal zal de nieuwsgierigheid die wetenschap en techniek bij hen oproept, hen later beter in staat stellen de talenten van kinderen te ontdekken en verder te stimuleren.

Download

De meisjes van de Paulusschool bouwen (bijna) de langste brug

Auteur:
Edith Louman, IPABO Amsterdam/ Alkmaar

Techniek doet een beroep op de creativiteit, logisch denken en oplossend vermogen van kinderen. Daarna komt het maken, en komt het ook op handigheid, doorzetten en vaak samenwerken aan. Door gerichte vragen te stellen en kinderen goed te laten kijken, komen de kinderen veel te weten. Zijn er eigenlijk verschillen tussen jongens en meisjes bij techniek? De auteur gaat in dit artikel op zoek naar het antwoord op deze vraag.

Download

Kinderen, sensoren, computers, grafieken

Auteur:
Ed van den Berg en Frank Schweickert

€Sense2 is een roze doosje met een microfoon (geluidssensor), een lichtsensor, een temperatuursensor en een buzzer, die is aan te sluiten op een usb-poort. In dit artikel gaan kinderen van groep 8 aan de slag met het apparaat. Door op een icoontje op het bureaublad te klikken verschijnt er een werkblad en het meten kan beginnen!

Download

Techniekhoeken brengen Techniek dichtbij

Auteur:
Pauline Hakkert en Edith Louman

Dit artikel geeft ons een kijkje in de techniekhoeken van de Paulusschool. Zo bouwen de kleuters bij het thema dieren van groot constructiemateriaal een takelwagen om hun dieren in de kooien te takelen, maken de kinderen van de bovenbouw timmermanskistjes voor de kleuters bij de timmertafel en leren de kinderen van groep 7 in de Sinterklaastijd bootjes vouwen, zodat zij dat kunnen leren aan de kleuters. Die maken er een hele pietenvloot van!

Download

Onderzoekend leren, de nieuwsgierige docent

Auteur:
Henk Rietdijk, opleidingsdocent Christelijke Hogeschool Ede

Jonge kinderen beschikken over een onbevangen nieuwsgierigheid om de wereld om hen heen te ontdekken. Hoe komt het nou dat de eens zo actief lerende kinderen aan het einde van de basisschool passief zijn geworden? En in hoeverre houdt het onderwijs rekening met het stimuleren en ontwikkelen van het probleemoplossend handelen en de onderzoekende houding? Krijgen leerlingen de mogelijkheid om hun talenten op het terrein van wetenschap en techniek voldoende te ontplooien? Dit artikel gaat in op de vraag of de indeling in ‘schoolvakken’, het lesrooster, curriculum e.d. belemmerend zijn voor leerkrachten en opleiders om onbevangen problemen met een vakoverstijgend karakter aan te pakken.

Download

Leren van het brein

Auteur:
Nikki Korteweg

Weten hoe het scholierenbrein het beste leert, kan leraren helpen die ongeïnteresseerde pubers bij de les te houden.

Download

Over ‘Brein & leren’ in relatie tot onderwijsontwikkeling

Auteur:
Prof. Jelle Jolles

In dit artikel geeft Jelle Jolles aan de hand van een voorbeeld aan dat er grote individuele variabiliteit die bestaat in de cognitieve ontwikkeling. Deze hangt zelf weer samen met individuele patronen in hersenontwikkeling. En die ontwikkeling blijkt veel langer door te lopen dan men tot nu toe dacht, en wel tot ruim na het 20e levensjaar.

Download