Publicaties

Het water is zwaar en het bootje is ook zwaar

Auteur:
P. ruis, (2008). J. van der Zwaard e.a. (red.)

Dit artikel schets een beeld van enkele W&T-activiteiten zoals ervaren op de basisscholen en door de opleiders en nascholers van de PABO Hogeschool van Amsterdam. Het laat zien hoe moeilijk het is voor basisschoolleraren  om bij hun leerlingen een onderzoekende houding  en vaardigheden te ontwikkelen. En om hun leerlingen meer kennis te laten verwerven over natuurkundige verschijnselen.  Desalniettemin zitten die leraren op de goede weg!

Download

Kijk, het beweegt

Auteur:
Mirjam Stefels

In hoeverre past het thema W&T in het montessori-onderwijs? Om hier achter te komen is vanuit de theorie een werkdocument opgesteld, dat vervolgens is voorgelegd aan een aantal leraren uit het montessori-onderwijs. In dit artikel geeft de auteur aan vanuit welk kader er gesproken en gedacht wordt.

Download

Vroeg beginnen met beta’s kweken

Auteur:
Jobien Groen

Natuurkundeles aan kleuters? Je kunt je er niet vroeg genoeg mee beginnen. Helemaal niet nu Nederland kampt met een bètatekort. Onderwijsinstellingen bundelen hun krachten om de bètaonderwerpen weer populair te maken.

Download

Bruggen voor Pieten; techniekles op de basisschool

Auteur:
Ed van den Berg en Thomas van Eijck, AMSTEL Instituut en Hogeschool van Amsterdam

Het probleem: de Pieten van Sinterklaas moeten elke keer langs de regenpijp omhoog, dak op, cadeautjes in de schoorsteen, en weer naar beneden. Dan bij het volgende huis weer omhoog. Het zou gemakkelijker zijn als ze van het ene dak rechtstreeks op het andere zouden kunnen komen. “Jullie gaan een manier ontwerpen om dat te doen”, zegt de lerares tegen de leerlingen van groep 4, 5 en 6. “Dit zijn de materialen.” Ze laat de kinderen cocktailprikkers en geweekte erwten zien. De leerlingen gaan direct aan de slag. Aan de hand van de fases van ontwerpend leren geeft dit artikel een analyse van de les.

Download

Kennisbasis Wetenschap en Techniek voor de Pabo

Auteur:
E. van den Berg (red.), W. Damsma, T. van Eijck, R. Onclin. P. Ruis, J. Schrumpf, L. van Veen, B. Willers.

Discussiestuk dat gebruikt wordt in de revisie van W&T programma’s van partner Pabo’s van EWT Noord-Holland, als een werktuig om begrippen/vaardigheden wel of niet te kiezen en om deze keuze te kunnen verantwoorden. Het is bedoeld als referentie die helpt bij het kiezen van prioriteiten in het eigen programma.

Download

Verwondering en ontwikkeling: de toekomst van het wetenschap- en techniekonderwijs

Auteur:
René Onclin

Jong geleerd is oud gedaan. Onze maatschappij heeft grote behoefte aan geschoolde mensen op het gebied van wetenschap en technologie en het is dus belangrijk om kinderen hier al vroeg mee in aanraking te brengen. Dit artikel geeft de situatie van 2009 weer en bikt voorzichtig vooruit naar de toekomst.

Download

Voorbereiding op Lesgeven in Wetenschap en Techniek op de Basisschool

Auteur:
Ed van den Berg, Expertisecentrum Wetenschap en Techniek Noord-Holland en Flevoland

Dit verslag is een referentiekader voor de Pabo’s die zijn aangesloten bij het EWT om de eigen W&T curricula kritisch te bekijken en te versterken. Daarnaast bevat het document een visie op het vak W&T in de basisschool, beschrijft het welke kennis en vaardigheden nodig zijn om basisschool W&T verantwoord te geven en geeft het een visie en richtlijnen voor W&T vak en vakdidactiek op de Pabo.

Download

Vorm geven aan Wetenschap en Techniek: Montessori, Dalton, E.G.O. en OGO

Auteur:
Werkgroep W&T basisonderwijs: Ed van den Berg (UVA, HvA), Els van der Houwen (IPABO), Paul Ruis (EWT), Mirjam Stefels (HvA), Paul Valenkamp (Artis), Remy Wilshaus (HvA), Marijke van Zelst (HvA)

Wanneer leerlingen leren om zelf kritische vragen te stellen en om zelf dingen te onderzoeken, ontdekken zij de wereld om hen heen en kunnen ze daar een beeld over opbouwen. Hierin spelen leerkrachten een sleutelrol en zijn belangrijk bij de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en houding van leerlingen waar het gaat om (natuur)wetenschap en techniek. Dit werkdocument bevat handvatten voor de conceptuele en praktische uitwerking van W&T in de praktijken van basisscholen en lerarenopleidingen. Dat gebeurt vanuit het pedagogisch-didactisch perspectief van vier onderwijsconcepten. Daarnaast is er een uitwerking vanuit het perspectief van een buitenschoolse educatieve setting waar veel basisscholen gebruik van maken, Artis Educatie.

Download

Techniek op de PABO

Auteur:
Expertisecentrum Wetenschap & Techniek Noord-Holland in samenwerking met Programma VTB, PABO EHvA, PABO Almere en Hogeschool IPABO

Techniek heeft de afgelopen jaren een eigen plek gekregen op de pabo’s in de regio Almere-Amsterdam. Docenten en studenten hebben er hard aan gewerkt om dit vorm te geven. Resultaat is dat studenten en docenten een positiever beeld kregen van techniek: techniek is eigenlijk overal en niet beperkt tot proefjes in een laboratorium. Pabo-studenten krijgen voortaan op de PABO EHvA, de IPABO en de PABO Almere de mogelijkheid om ervaringen op te doen met techniekopdrachten. Wat blijkt? Al doende groeit hun enthousiasme. De toekomstige leerkrachten zijn er klaar voor. De competenties die zij ontwikkelen op de pabo, stellen hen in staat zelf onderzoek uit te voeren, een kritische en wetenschappelijke houding te bevorderen en hun kennis van wetenschap en techniek te vergroten. Bovenal zal de nieuwsgierigheid die wetenschap en techniek bij hen oproept, hen later beter in staat stellen de talenten van kinderen te ontdekken en verder te stimuleren.

Download

De meisjes van de Paulusschool bouwen (bijna) de langste brug

Auteur:
Edith Louman, IPABO Amsterdam/ Alkmaar

Techniek doet een beroep op de creativiteit, logisch denken en oplossend vermogen van kinderen. Daarna komt het maken, en komt het ook op handigheid, doorzetten en vaak samenwerken aan. Door gerichte vragen te stellen en kinderen goed te laten kijken, komen de kinderen veel te weten. Zijn er eigenlijk verschillen tussen jongens en meisjes bij techniek? De auteur gaat in dit artikel op zoek naar het antwoord op deze vraag.

Download